Báo cáo phân tích kỹ thuật – KDC, KDH, KMR, KSA (22/06/2016)

22/06/2016 10:28

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Mã cổ phiếu KDC – CTCP Tập đoàn Kido

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng KDC sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 28.0 – 29.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 26.0 – 27.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 28.0 – 29.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 5%.

Mã cổ phiếu KDH – CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng KDH sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 22.5 – 23.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 22.5 – 23.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 23.5 – 24.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 5%.

Mã cổ phiếu KMR – CTCP Mirae

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng KMR sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 6.0 – 6.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 6.0 – 6.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 7.0 – 7.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 15%.

Mã cổ phiếu KSA – TCT Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng KSA sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 4.0 – 4.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 4.0 – 4.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 5.0 – 5.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 15%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.