Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty mẹ – Tổng công ty Dược Việt Nam

22/06/2016 15:10

Sở GDCK Hà Nội thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty mẹ – Tổng công ty Dược Việt Nam được tổ chức vào ngày 22/06/2016 như sau:

– Tên tổ chức đấu giá: Công ty mẹ – Tổng công ty Dược Việt Nam
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 42.557.000 cổ phần
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
– Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 175 NĐT
Trong đó:   + Tổ chức: 5   + Cá nhân: 170
– Tổng số khối lượng đăng ký mua: 61.013.000 cổ phần
– Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 175 phiếu
– Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 61.013.000 cổ phần
– Khối lượng đặt cao nhất: 10.807.000 cổ phần
– Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần
– Giá đặt mua cao nhất: 16.500 đồng/cổ phần
– Giá đặt mua thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công cao nhất: 16.500 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công bình quân: 10.433 đồng/cổ phần
– Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 175 NĐT
Trong đó:   + Tổ chức: 5 NĐT    + Cá nhân: 170 NĐT
– Tổng số lượng cổ phần bán được: 42.557.000 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
– Tổng giá trị cổ phần bán được: 443.985.781.000 đồng
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/06/2016 đến 16 giờ ngày 02/07/2016
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 24/06/2016 đến ngày 29/06/2016