Báo cáo phân tích kỹ thuật – LIX, LM8, LSS, MBB (24/06/2016)

24/06/2016 09:51

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Mã cổ phiếu LIX – CTCP Bột giặt Lix

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng LIX sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 90.0 – 95.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 80.0 – 85.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 90.0 – 95.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu LM8 – CTCP Lilama 18

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng LM8 sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 27.0 – 28.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 24.0 – 26.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 27.0 – 28.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu LSS – CTCP Mía đường Lam Sơn

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng LSS sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 19.0 – 20.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 17.0 – 18.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 19.0 – 20.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu MBB – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng MBB sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 14.0 – 14.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 14.0 – 14.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 15.0 – 15.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.