Thông báo chốt danh sách cổ đông Viettronics để trả cổ tức

23/06/2016 16:00

Kính gửi: Quý cổ đông của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01 NQ/ĐT-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ tình hình thực tế trong việc thực hiện quyết toán vốn cổ phần hóa lần 2 và các nội dung liên quan đã được Tổng công ty giải trình và công bố tại văn bản số 906 TB/ĐT-TCKT ngày 31/12/2015 về việc: trả cổ tức 2014 và xử lý tài chính theo quyết toán vốn;

Căn cứ nghị quyết số 14 NQ/ĐT-HĐQT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến toàn thể quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức với nội dung cụ thể như sau:

  1. Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.
  2. Loại cổ phần/ mệnh giá cổ phần: Cổ phần phổ thông mệnh giá 10.000 đ/ 1CP;
  3. Thời điểm chốt: Các cổ đông nắm giữ cổ phần của Tổng công ty tính đến thời điểm 16h ngày 10 tháng 7 năm 2016.
  4. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền mặt theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01 NQ/ĐT-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 6 năm 2015.
  5. Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 400 đồng);
  6. Thời gian dự kiến chi trả cổ tức: Bắt đầu từ ngày 25/7/2016.
  7. Địa điểm/ phương thức thực hiện:

– Đối với cổ đông nhận cổ tức trực tiếp bằng tiền mặt: Cổ tức được chi trả tại Ban Tài chính – Kế toán Tổng công ty tầng 11 tòa nhà Mipec số 229 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội;

– Đối với cổ đông nhận cổ tức qua chuyển khoản: Liên hệ trực tiếp với Ban TCKT Tổng công ty để được hướng dẫn. Tel: (04) 38256404, Fax: (04) 38264786.

Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Giấy CMND/hộ chiếu (cá nhân); giấy giới thiệu/ ủy quyền (tổ chức), và các giấy tờ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Các cổ đông có thay đổi về các thông tin đăng ký như: Số CMND/hộ chiếu… đề nghị liên hệ với đơn vị tư vấn (Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á) để điều chỉnh trong thời gian kể trên.

Thông báo này được đăng tải trên website: www.viettronics.vn; www.aseansc.com.vn , Tổng công ty đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thực hiện.

Trân trọng thông báo./.