Điểm tin giao dịch 30.06.2016

30/06/2016 17:06

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
633,17 3,05 0,48%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
632,58 2,46 0,39%
Đợt đóng cửa
Closing session
632,26 2,14 0,34%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
106,17    
Đợt mở cửa
Opening session
3,13    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
84,15    
Đợt đóng cửa
Closing session
11,76    
Thỏa thuận
Put-through session
7,13    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
2.306,84    
Đợt mở cửa
Opening session
45,98    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
1.796,11    
Đợt đóng cửa
Closing session
189,48    
Thỏa thuận
Put-through session
275,27    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
5,81 231,21  
Bán
Sell
3,73 169,55