Kế hoạch phát hành TPĐCPBL năm 2016 của NHCSXH

22/06/2016 16:31


Căn cứ công văn số 7867/BTC-TCNH ngày 10/06/2016 của BTC về việc thông báo hạn mức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh năm 2016, NHCSXH công bố thông tin về kế hoạch phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh trong năm 2016 như sau:

KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU NHCSXH

ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH NĂM 2016

Đơn vị tính: tỷ đồng

Nội dung

Kế hoạch năm 2016

Quý I

Quý II

Quý III

Quý IV

Tổng số

Phát hành trong năm

600

5,000

6,000

1,400

13,000

Trả nợ gốc trái phiếu

1,930

3,950

1,455

200

7,535

Trả nợ lãi trái phiếu

979

710

316

749

2,754

Số dư trái phiếu dự kiến đến 31/12/2016

39,331

Trân trọng ./.

Sở GDCK Hà Nội trân trọng công bố (theo đề nghị CBTT của NHCSXH tại công văn công văn số 1851/NHCS-KHNV ngày 17/06/2016)