Danh sách các Công ty Niêm yết có BCTC quý 2/2016 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 01/8/2016)

01/08/2016 09:58

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty Niêm yết có BCTC quý 2/2016 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 01/8/2016). Nội dung chi tiết được đính kèm sau đây: