HOSE: Nhắc nhở chậm công bố BCTC quý 2 năm 2016

02/08/2016 17:25

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nhắc nhở chậm công bố BCTC quý 2 năm 2016 đến các công ty niêm yết như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):