HOSE: Nhắc nhở chậm công bố báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016

02/08/2016 17:23

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nhắc nhở chậm công bố báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 đến các công ty niêm yết như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):