Báo cáo phân tích kỹ thuật – FMC, FPT, GAS, GMD (04/08/2016)

04/08/2016 09:13

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Mã cổ phiếu FMC – CTCP Thực phẩm Sao Ta

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng FMC sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 19.0 – 20.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 19.0 – 20.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 21.0 – 22.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu FPT – CTCP FPT

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng FPT sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 38.0 – 40.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 38.0 – 40.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 42.0 – 44.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu GAS – TCT Khí Việt Nam

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng GAS sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 56.0 – 58.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 56.0 – 58.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 60.0 – 62.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu GMD – CTCP Gemadept

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng GMD sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 24.0 – 25.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 24.0 – 25.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 26.0 – 27.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.