Thông báo loại TTF, PPC khỏi danh mục chứng khoán ký quỹ

04/08/2016 15:07

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á xin trân trọng thông báo loại cổ phiếu TTF ( CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành ) và PPC (CTCP Nhiệt điện Phả Lại) khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại AseanSecurities kể từ ngày 05/8/2016.

Trân trọng thông báo./.