Danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2016 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 08/8/2016)

09/08/2016 15:51

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2016 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 08/8/2016). Nội dung chi tiết được đính kèm sau đây: