Danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có BCTC bán niên 2016 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 08/8/2016)

09/08/2016 15:49

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có BCTC bán niên 2016 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 08/8/2016). Nội dung chi tiết được đính kèm sau đây: