Thứ Sáu, ngày 05/08/2016, ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu Chính phủ TD1631464

04/08/2016 16:18


Căn cứ Công văn số 3355/KBNN-QLNQ ngày 28/07/2016 của Kho bạc Nhà nước về việc đấu thầu và niêm yết trái phiếu Chính phủ đợt 92/2016 (mã trái phiếu TD1631464), Công văn số 9279/VSD-ĐK ngày 04/08/2016 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc đăng ký, lưu ký trái phiếu TD1631464, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo về việc niêm yết trái phiếu Chính phủ và ngày giao dịch đầu tiên như sau:

– Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính

– Địa chỉ: 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

– Điện thoại: 04.62764300 Fax: 04.62764360

– Tên trái phiếu đăng ký niêm yết: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 92/2016

– Loại trái phiếu: Trái phiếu Chính phủ

– Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)

trái phiếu

Mã ISIN

Kỳ hạn

(năm)

Khối lượng niêm yết

(trái phiếu)

Lãi suất (%/năm)

Ngày

phát hành

Ngày

đáo hạn

TD1631464

VNTD16314641

15

15.272.000

7.60

04/08/2016

04/08/2031

– Hình thức đăng ký: Ghi sổ

– Phương thức thanh toán gốc, lãi: Tiền gốc trái phiếu được thanh toán 01 lần khi đến hạn, tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ hàng năm vào ngày 04/08 từ năm 2017 đến năm đáo hạn.

– Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Sáu, ngày 05/08/2016.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo./.