Báo cáo phân tích kỹ thuật – LCG, LDG, LGC, LGL (15/08/2016)

15/08/2016 10:19

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Mã cổ phiếu LCG – CTCP LICOGI 16

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng LCG sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 4.5 – 5.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 3.5 – 4.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 4.5 – 5.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 25%.

Mã cổ phiếu LDG – CTCP Đầu tư LDG

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng LDG sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 8.0 – 8.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 8.0 – 8.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 9.0 – 9.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 15%.

Mã cổ phiếu LGC – CTCP Đầu tư Cầu đường CII

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng LGC sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 23.5 – 24.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 22.5 – 23.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 23.5 – 24.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 5%.

Mã cổ phiếu LGL – CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng LGL sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 8.5 – 9.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 7.5 – 8.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 8.5 – 9.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 15%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.