Điểm tin giao dịch 16.08.2016

16/08/2016 16:20

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
659,97 0,50 0,08%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
659,39 -0,08 -0,01%
Đợt đóng cửa
Closing session
658,11 -1,36 -0,21%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
160,32    
Đợt mở cửa
Opening session
3,86    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
113,96    
Đợt đóng cửa
Closing session
10,64    
Thỏa thuận
Put-through session
31,86    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
3.391,95    
Đợt mở cửa
Opening session
47,60    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
2.372,16    
Đợt đóng cửa
Closing session
171,95    
Thỏa thuận
Put-through session
800,24    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
4,60 181,70  
Bán
Sell
10,69 389,38