Điểm tin giao dịch 17.08.2016

17/08/2016 16:18

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
659,46 1,35 0,21%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
660,45 2,34 0,36%
Đợt đóng cửa
Closing session
660,51 2,40 0,36%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
123,97    
Đợt mở cửa
Opening session
2,53    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
99,17    
Đợt đóng cửa
Closing session
11,33    
Thỏa thuận
Put-through session
10,94    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
2.781,04    
Đợt mở cửa
Opening session
35,03    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
2.313,70    
Đợt đóng cửa
Closing session
220,03    
Thỏa thuận
Put-through session
212,28    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
12,44 361,73  
Bán
Sell
14,07 516,58