Danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có BCTC bán niên 2016 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2016 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 16/8/2016)

17/08/2016 09:52

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có BCTC bán niên 2016 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2016 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 16/8/2016). Nội dung chi tiết được đính kèm sau đây: