HOSE: Thông báo về danh sách cập nhật các thành phần của Chuẩn phân ngành toàn cầu (GICS) do tác động trực tiếp từ những thay đổi đã được thông báo trước đây về cấu trúc của GICS

18/08/2016 16:36

      MSCI Inc., nhà cung cấp các công cụ xây dựng danh mục và quản lý rủi ro cho các nhà đầu tư toàn cầu và S&P Dow Jones Indices, nhà cung cấp các chỉ số thị trường tài chính, đồng thời cũng là tổ chức cung cấp Chuẩn phân ngành cho các công ty niêm yết  trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, vừa ra thông báo về danh sách cập nhật các thành phần của Chuẩn phân ngành toàn cầu (GICS) do tác động trực tiếp từ những thay đổi đã được thông báo trước đây về cấu trúc của GICS (Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):