Điểm tin giao dịch 18.08.2016

18/08/2016 16:24

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
663,56 3,05 0,46%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
661,45 0,94 0,14%
Đợt đóng cửa
Closing session
660,65 0,14 0,02%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
131,63    
Đợt mở cửa
Opening session
4,23    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
106,87    
Đợt đóng cửa
Closing session
9,08    
Thỏa thuận
Put-through session
11,45    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
3.042,14    
Đợt mở cửa
Opening session
63,51    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
2.408,08    
Đợt đóng cửa
Closing session
170,98    
Thỏa thuận
Put-through session
399,57    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
9,24 492,04  
Bán
Sell
16,11 742,53