HOSE: Kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng Số 1- TNHH MTV

19/08/2016 15:42

Ngày 19/08/2016, Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng Số 1- TNHH MTV (FICO) đã bán đấu giá 25.006.300 cổ phần lần đầu ra công chúng (tương đương 19,69% vốn điều lệ) theo đúng chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của Chính phủ tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với mức giá khởi điểm là 10.500 đồng/cổ phần (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm).