Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty mẹ – Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam

24/08/2016 17:10

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty mẹ – Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam như sau:

  1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty mẹ – Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam
  2. Địa chỉ: Lô D, khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội
  3. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 13.288.000.000.000 đồng (Mười ba nghìn hai trăm tám mươi tám tỷ đồng)
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 167.074.900 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 240 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 15 NĐT                                Cá nhân: 225 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 149.498.500 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 132.128.000 CP                   Cá nhân: 17.370.500 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/08/2016
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 29/08/2016