HOSE: Các thay đổi chính tại Quy chế giao dịch mới

24/08/2016 17:21

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và phù hợp với Thông tư số 203/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán, được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM đã ký Quyết định số 341/QĐ-SGDHCM và 342/SGDHCM ngày 22/08/2016 Quy chế giao dịch chứng khoán tại SGDCK TP.HCM và Quy định thời gian giao dịch, biên độ dao động giá, đơn vị giao dịch, loại lệnh áp dụng tại SGDCK TP.HCM (đính kèm) hiệu lực từ 12/09/2016.

Những điểm thay đổi chính tại Quy chế giao dịch mới và Quy định thời gian giao dịch, biên độ dao động giá, đơn vị và loại lệnh áp dụng tại SGDCK TP.HCM bao gồm (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):