Báo cáo phân tích kỹ thuật – PVE, PVX, PVC, PXS (25/08/2016)

25/08/2016 10:20

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Mã cổ phiếu PVE – TCT Tư vấn Thiết kế Dầu khí

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng PVE sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 8.0 – 8.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 7.0 – 7.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 8.0 – 8.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 15%.

Mã cổ phiếu PVX – TCT CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng PVX sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 1.8 – 1.9.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 1.8 – 1.9. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 2.0 – 2.1. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu PVC – TCT Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng PVC sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 11.5 – 12.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 11.5 – 12.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 12.5 – 13.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu PXS – TCT CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng PXS sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 13.0 – 13.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 13.0 – 13.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 14.0 – 14.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 70% cash/ 30% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.