HOSE: Thông báo bổ sung Công ty Cổ phần Chứng khoán Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (AGRISECO) làm đại lý đấu giá cho SGDCK TP.HCM năm 2016

25/08/2016 10:24

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng thông báo bổ sung Công ty Cổ phần Chứng khoán Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (AGRISECO) làm đại lý đấu giá cho SGDCK TP.HCM năm 2016 (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):