Báo cáo phân tích kỹ thuật – PVI, PVT, PVS, PXT (26/08/2016)

26/08/2016 10:20

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Mã cổ phiếu PVI – CTCP PVI

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng PVI sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 29.0 – 30.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 27.0 – 28.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 29.0 – 30.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu PVT – TCT CP Vận tải Dầu khí

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng PVT sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 14.0 – 15.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 14.0 – 15.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 16.0 – 17.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 15%.

Mã cổ phiếu PVS – TCT CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng PVS sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 23.0 – 24.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 21.0 – 22.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 23.0 – 24.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu PXT – CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng PXT sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 6.0 – 6.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 6.0 – 6.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 7.0 – 7.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 15%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.