Điểm tin giao dịch 29.08.2016

29/08/2016 16:47

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
670,71 2,96 0,44%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
669,56 1,81 0,27%
Đợt đóng cửa
Closing session
669,44 1,69 0,25%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
114,89    
Đợt mở cửa
Opening session
3,21    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
95,54    
Đợt đóng cửa
Closing session
9,87    
Thỏa thuận
Put-through session
6,27    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
2.825,62    
Đợt mở cửa
Opening session
50,88    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
2.407,31    
Đợt đóng cửa
Closing session
199,40    
Thỏa thuận
Put-through session
168,03    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
4,95 298,40  
Bán
Sell
5,44 246,53