Điểm tin giao dịch 27.10.2016

27/10/2016 16:50

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
672,81 -0,80 -0,12%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
676,01 2,40 0,36%
Đợt đóng cửa
Closing session
676,90 3,29 0,49%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
91,03    
Đợt mở cửa
Opening session
1,45    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
76,96    
Đợt đóng cửa
Closing session
7,14    
Thỏa thuận
Put-through session
5,48    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
1.659,30    
Đợt mở cửa
Opening session
25,53    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
1.364,58    
Đợt đóng cửa
Closing session
121,91    
Thỏa thuận
Put-through session
147,28    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
3,52 147,32  
Bán
Sell
5,40 167,28