Danh sách các Công ty Niêm yết có BCTC quý 3/2016 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 28/10/2016)

28/10/2016 16:26

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty Niêm yết có BCTC quý 3/2016 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 28/10/2016). Nội dung chi tiết được đính kèm sau đây: