Báo cáo phân tích kỹ thuật – VIS, VHG, VIC, VIP (31/10/2016)

31/10/2016 09:26

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Mã cổ phiếu VIS – CTCP Thép Việt Ý

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng VIS sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 17.5 – 18.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 16.5 – 17.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 17.5 – 18.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 16.5. Vùng kháng cự tiếp theo nằm ở mức 18.5 – 19.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu VHG – CTCP Đầu tư Cao Su Quảng Nam

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng VHG sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 2.8 – 3.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 2.8 – 3.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 3.2 – 3.4. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 2.8. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 2.4 – 2.6. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 70% cash/ 30% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 15%.

Mã cổ phiếu VIC – Tập đoàn Vingroup

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng VIC sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 43.0 – 43.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 42.0 – 42.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 43.0 – 43.5. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 42.0. Vùng kháng cự tiếp theo nằm ở mức 44.0 – 44.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu VIP – CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng VIP sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 8.0 – 8.2.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 8.0 – 8.2. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 8.4 – 8.6. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 8.0. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 7.6 – 7.8. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.