Công bố thông tin về thay đổi tên và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

31/10/2016 17:09

Ngày 31/10/2016, Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á (ASEAN SECURITIES) đã họp thông qua nghị quyết thay đổi tên công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Tuân thủ quy định hiện hành về công bố thông tin, ASEAN SECURITIES xin thông báo kết toàn văn văn bản về Công bố thông tin Nghị quyết cuộc họp và bản Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung.

Trân trọng thông báo!