Báo cáo phân tích kỹ thuật – LIX, LM8, LSS, MBB (29/11/2016)

29/11/2016 09:05

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Mã cổ phiếu LIX – CTCP Bột giặt Lix

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng LIX sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 56.0 – 58.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 56.0 – 58.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 60.0 – 62.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 56.0. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 52.0 – 54.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu LM8 – CTCP Lilama 18

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng LM8 sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 25.5 – 26.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 24.5 – 25.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 25.5 – 26.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 24.5. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 23.5 – 24.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 70% cash/ 30% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu LSS – CTCP Mía đường Lam Sơn

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng LSS sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 12.5 – 13.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 12.5 – 13.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 13.5 – 14.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 12.5. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 11.5 – 12.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu MBB – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng MBB sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 13.2 – 13.4.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 13.2 – 13.4. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 13.6 – 13.8. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 13.2. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 12.8 – 13.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.