HOSE: Loại bỏ cổ phiếu SGO thuộc VNX Allshare

24/01/2017 16:32

“SGDCK TP.HCM và SGDCK Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu SGO thuộc VNX Allshare như sau:

–            Cổ phiếu bị loại bỏ: SGO (CTCP Dầu Thực vật Sài Gòn).

–            Lý do: Cổ phiếu SGO bị đưa vào diện kiểm soát và hạn chế giao dịch theo Thông báo số 115/TB-SGDHN ngày 23/01/2017 của SGDCK Hà Nội.

–            Ngày hiệu lực: 25/01/2017.

–            Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

Mã chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn (c%) mới

VNX Allshare

VNM

55.06%