HOSE: Thông báo đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM

25/01/2017 08:20

Căn cứ theo Quyết định số 531/QĐ-SGDHCM ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên nắm giữ. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần cổ phần của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên nắm giữ như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia:  14 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước: 14 NĐT
Cá nhân nước ngoài: 0
Tổ chức trong nước: 0
Tổ chức nước ngoài: 0

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:    1.856.100 CP

Cá nhân trong nước: 1.856.100 CP
Cá nhân nước ngoài: 0
Tổ chức trong nước: 0
Tổ chức nước ngoài: 0