HOSE: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cùng với 42 Sở Giao dịch Chứng khoán trên thế giới cùng Rung chuông vì Bình đẳng Giới

09/03/2017 14:50

TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 08 tháng 03 năm 2016 – Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã cùng Tổ chức tài chính Quốc tế IFC, thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới hưởng ứng sáng kiến toàn cầu – Rung chuông vì Bình đẳng Giới – nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. 43 Sở Giao dịch Chứng khoán trên khắp thế giới cùng rung chuông nhằm thúc đẩy, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bình đẳng giới đối với phát triển bền vững, qua đó nhấn mạnh việc trao quyền cho phụ nữ cũng như ghi nhận vai trò của họ tại nơi làm việc và trong cộng đồng (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm).