Báo cáo phân tích kỹ thuật – LCG, LDG, LHG, BCC (30/03/2017)

30/03/2017 10:22

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Mã cổ phiếu LCG – CTCP LICOGI 16

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng LCG sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 7.6 – 7.8.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 7.6 – 7.8. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 8.0 – 8.2. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 7.6. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 7.2 – 7.4. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu LDG – CTCP Đầu tư LDG

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng LDG sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 9.5 – 10.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 8.5 – 9.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 9.5 – 10.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 8.5. Vùng kháng cự tiếp theo nằm ở mức 10.5 – 11.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 10%.

Mã cổ phiếu LHG – CTCP Long Hậu

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng LHG sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 22.0 – 23.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 20.0 – 21.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 22.0 – 23.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 20.0. Vùng kháng cự tiếp theo nằm ở mức 24.0 – 25.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 10%.

Mã cổ phiếu BCC – CTCP Xi măng Bỉm Sơn

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng BCC sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 15.5 – 16.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 15.5 – 16.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 16.5 – 17.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 15.5. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 14.5 – 15.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.