Báo cáo phân tích kỹ thuật – LIX, LM8, LSS, MBB (31/03/2017)

31/03/2017 10:14

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Mã cổ phiếu LIX – CTCP Bột giặt Lix

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng LIX sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 49.0 – 50.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 49.0 – 50.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 51.0 – 52.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 49.0. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 47.0 – 48.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu LM8 – CTCP Lilama 18

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng LM8 sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 25.0 – 25.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 24.0 – 24.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 25.0 – 25.5. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 24.0. Vùng kháng cự tiếp theo nằm ở mức 26.0 – 26.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu LSS – CTCP Mía đường Lam Sơn

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng LSS sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 13.0 – 13.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 13.0 – 13.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 14.0 – 14.5. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 13.0. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 12.0 – 12.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu MBB – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng MBB sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 15.5 – 16.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 14.5 – 15.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 15.5 – 16.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 14.5. Vùng kháng cự tiếp theo nằm ở mức 16.5 – 17.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.