Điểm tin giao dịch 29.05.2017

29/05/2017 16:54

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
746,08 2,67 0,36%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
746,49 3,08 0,41%
Đợt đóng cửa
Closing session
746,25 2,84 0,38%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
252,30    
Đợt mở cửa
Opening session
11,34    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
216,81    
Đợt đóng cửa
Closing session
10,23    
Thỏa thuận
Put-through session
13,92    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
4.801,32    
Đợt mở cửa
Opening session
128,37    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
4.007,89    
Đợt đóng cửa
Closing session
208,30    
Thỏa thuận
Put-through session
456,76    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
9,53 405,36  
Bán
Sell
7,56 262,64