Điểm tin giao dịch 31.05.2017

31/05/2017 17:12

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
738,91 0,70 0,09%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
738,13 -0,08 -0,01%
Đợt đóng cửa
Closing session
737,82 -0,39 -0,05%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
214,22    
Đợt mở cửa
Opening session
4,07    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
169,73    
Đợt đóng cửa
Closing session
13,12    
Thỏa thuận
Put-through session
27,30    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
5.536,46    
Đợt mở cửa
Opening session
63,61    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
3.703,56    
Đợt đóng cửa
Closing session
373,63    
Thỏa thuận
Put-through session
1.395,66    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
17,53 964,17  
Bán
Sell
11,41 752,14