HOSE: Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index (v2.2)

31/05/2017 14:56

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index (phiên bản 2.2) (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm) như sau: