Điểm tin giao dịch 19.06.2017

19/06/2017 16:30

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
763,75 2,51 0,33%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
765,54 4,30 0,56%
Đợt đóng cửa
Closing session
766,83 5,59 0,73%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
199,97    
Đợt mở cửa
Opening session
5,46    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
163,01    
Đợt đóng cửa
Closing session
10,33    
Thỏa thuận
Put-through session
21,17    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
4.365,22    
Đợt mở cửa
Opening session
125,02    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
3.515,45    
Đợt đóng cửa
Closing session
206,43    
Thỏa thuận
Put-through session
518,32    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
10,61 506,14  
Bán
Sell
10,83 394,94