Điểm tin giao dịch 20.06.2017

20/06/2017 17:04

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
767,59 0,76 0,10%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
767,49 0,66 0,09%
Đợt đóng cửa
Closing session
767,99 1,16 0,15%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
229,10    
Đợt mở cửa
Opening session
4,13    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
161,32    
Đợt đóng cửa
Closing session
8,63    
Thỏa thuận
Put-through session
55,02    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
4.775,09    
Đợt mở cửa
Opening session
88,44    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
3.474,32    
Đợt đóng cửa
Closing session
187,30    
Thỏa thuận
Put-through session
1.025,03    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
11,19 381,57  
Bán
Sell
7,64 315,30