HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

04/07/2017 09:52

Căn cứ theo Quyết định số 192/QĐ-SGDHCM ngày 09 tháng 06 năm 2017 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) nắm giữ. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) nắm giữ như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia:  130 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước: 124 NĐT
Cá nhân nước ngoài: 0
Tổ chức trong nước: 06
Tổ chức nước ngoài: 0

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:    50.668.218 CP

Cá nhân trong nước: 43.043.718 CP
Cá nhân nước ngoài: 0
Tổ chức trong nước: 7.624.500 CP
Tổ chức nước ngoài: 0