Báo cáo phân tích kỹ thuật – EIB, ELC, FCM, FLC (05/07/2017)

05/07/2017 09:42

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Mã cổ phiếu EIB – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng EIB sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 13.0 – 13.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 12.0 – 12.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 13.0 – 13.5. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 12.0. Vùng kháng cự tiếp theo nằm ở mức 14.0 – 14.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu ELC – CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng ELC sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 23.5 – 24.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 22.5 – 23.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 23.5 – 24.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 22.5. Vùng kháng cự tiếp theo nằm ở mức 24.5 – 25.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu FCM – CTCP Khoáng sản FECON

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng FCM sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 5.2 – 5.4.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 5.2 – 5.4. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 5.6 – 5.8. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 5.2. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 4.8 – 5.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu FLC – CTCP Tập đoàn FLC

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng FLC sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 7.0 – 7.2.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 7.0 – 7.2. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 7.4 – 7.6. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 7.0. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 6.6 – 6.8. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.