Báo cáo phân tích kỹ thuật – FMC, FPT, GAS, GMD (06/07/2017)

06/07/2017 10:38

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Mã cổ phiếu FMC – CTCP Thực phẩm Sao Ta

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng FMC sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 16.0 – 16.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 16.0 – 16.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 17.0 – 17.5. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 16.0. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 15.0 – 15.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 70% cash/ 30% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu FPT – CTCP FPT

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng FPT sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 48.0 – 50.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 44.0 – 46.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 48.0 – 50.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 44.0. Vùng kháng cự tiếp theo nằm ở mức 52.0 – 54.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 10%.

Mã cổ phiếu GAS – TCT CP Khí Việt Nam

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng GAS sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 60.0 – 61.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 58.0 – 59.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 60.0 – 61.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 58.0. Vùng kháng cự tiếp theo nằm ở mức 62.0 – 63.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 3%.

Mã cổ phiếu GMD – CTCP Gemadept

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng GMD sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 42.0 – 44.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 38.0 – 40.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 42.0 – 44.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 38.0. Vùng kháng cự tiếp theo nằm ở mức 46.0 – 48.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 10%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.