Thông báo điều chỉnh danh mục chứng khoán ký quỹ (loại MAS, SJE)

11/07/2017 07:45

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN xin trân trọng thông báo loại cổ phiếu:

  • MAS: Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng
  • SJE: Công ty cổ phần Sông Đà 11

khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại AseanSecurities kể từ ngày 11/07/2017.

Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại AseanSc hiện đang áp dụng không thay đổi.

Trân trọng thông báo./.