Báo cáo phân tích kỹ thuật – IVS, ITA, ITD, KBC (17/07/2017)

17/07/2017 10:31

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Mã cổ phiếu IVS – CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng IVS sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 10.0 – 10.2.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 10.0 – 10.2. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 10.4 – 10.6. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 10.0. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 9.6 – 9.8. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu ITA – CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng ITA sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 4.2 – 4.4.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 4.2 – 4.4. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 4.6 – 4.8. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 4.2. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 3.8 – 4.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 70% cash/ 30% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 10%.

Mã cổ phiếu ITD – CTCP Công nghệ Tiên Phong

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng ITD sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 21.0 – 21.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 21.0 – 21.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 22.0 – 22.5. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 21.0. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 20.0 – 20.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu KBC – TCT Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng KBC sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 15.5 – 16.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 15.5 – 16.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 16.5 – 17.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 15.5. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 14.5 – 15.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.