Báo cáo phân tích kỹ thuật – VGS (20/07/2017)

20/07/2017 14:55

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Mã cổ phiếu VGS – CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE

Phân tích kỹ thuật trong ngắn hạn (Nhỏ hơn 1 tháng): Tiêu cực

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng VGS sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 10.2 – 10.4.

Khuyến nghị ngắn hạn: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 10.2 – 10.4. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 10.6 – 10.8. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 10.2. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 9.8 – 10.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Phân tích kỹ thuật trong trung hạn (Từ 1 đến 3 tháng): Trung lập

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng VGS sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 9.0 – 10.0.

Khuyến nghị trung hạn: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 9.0 – 10.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 11.0 – 12.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 9.0. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 7.0 – 8.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 20%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.