Báo cáo phân tích kỹ thuật – PVD (24/07/2017)

24/07/2017 10:15

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Mã cổ phiếu PVD – TCT CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

Phân tích kỹ thuật trong ngắn hạn (Nhỏ hơn 1 tháng): Negative

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng PVD sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 13.0 – 13.2.

Khuyến nghị ngắn hạn: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 13.0 – 13.2. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 13.4 – 13.6. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 13.0. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 12.6 – 12.8. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. The expected rate of return is 5%.

Phân tích kỹ thuật trong trung hạn (Từ 1 đến 3 tháng): Negative

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng PVD sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 12.0 – 13.0.

Khuyến nghị trung hạn: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 12.0 – 13.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 14.0 – 15.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 12.0. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 10.0 – 11.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. The expected rate of return is 15%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.