Thông báo điều chỉnh danh mục chứng khoán ký quỹ (loại CDO)

20/07/2017 15:34

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN xin trân trọng thông báo loại cổ phiếu:

  • CDO: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị

khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại AseanSecurities kể từ ngày 20/07/2017.

Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại AseanSc hiện đang áp dụng không thay đổi.

Trân trọng thông báo./.